שלום אורח!
התחברות: שכחתי סיסמא

השימוש באתר: 

חברת קידום המפעילה את אתר צו ראשון מקדמת בברכה את גולשיה והמשתמשים בשירותיה. השימוש באתר צו ראשון כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

 

א. כללי

1. פורטל התלמידים לקראת צו ראשון המופעל באתר http:// http://kidum- tzavrishon.co.il  (להלן: "הפורטל") מופעל ומנוהל על ידי קבוצת קידום בע"מ (להלן: "קידום" או "בעל האתר").

2. בפורטל זה ניתן לבצע למידה ותרגול לקראת צו ראשון  למיועדים לשירות בטחון.

3.תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין קידום לבין המזמין שימוש בפורטל עבור בנו ו/או בתו ו/או קטין אשר הוא נציגו על פי דין (להלן: "המזמין") וכן יחול על המשתמש עבורו הוזמן הפורטל על אף היותו קטין, בכפוף לאישור ההורה ו/או הנציג המזמין (להלן: "המשתמש").

4. תקנון זה יחול על הרוכשים ו/או המשתמשים בפורטל, בכל כתובת בה יופעל.

5.המזמין מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד קידום ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנת הפורטל והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.

6. המזמין מצהיר כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין עבור המשתמש.

7. מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות לקידום באמצעות הכתובת ckl@kidum.co.il.

ב. תנאים לביצוע רישום לפורטל

8. כתנאי לביצוע רישום לפורטל, על המזמין למסור לידי קידום באמצעות טופס ההזמנה המיועד לכך את הפרטים הבאים, כשהם נכונים ומדוייקים:

8.1. שם פרטי ושם משפחה של המשתמש.

8.2. שם פרטי ושם משפחה של המזמין.

8.3. מספר תעודת זהות ישראלי של המזמין ושל המשתמש.

8.4. פרטי ההתקשרות עם המזמין, הכוללים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני.

8.5. פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תתבצע הרכישה.

9. הרישום בפורטל מיועד למשתמשים שהינם מיועדים לשירות בטחון, לקראת השתתפות בצו ראשון. קידום שומרת על זכותה לבטל רישום של משתמש שלא נועד לצורך זה.

10. מסירת כל הפרטים המנויים לעיל הינו תנאי לביצוע רישום לפורטל.  קידום שומרת על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.

11. תשלום עבור רישום ניתן לבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי – ישראכרט, אמריקן אקספרס, ויזה/לאומיקארד, דיינרס. קידום שומרת על זכותה להוסיף או להסיר חברה מהחברות המפורטות מרשימת החברות אשר באמצעות כרטיסי האשראי שלהן ניתן להירשם לפורטל. מסירת פרטי כרטיס האשראי תתבצע באמצעות האתר או באמצעות הטלפון, בהתאם לבחירת המזמין וכפי שיצוין באתר מעת לעת. למען הסר ספק, תשלום באמצעות כרטיס אשראי מהווה תנאי לרישום לפורטל.

12. מסירת הפרטים המנויים בסעיפים 8 עד 10 נדרשת לצורך ביצוע רישום לפורטל. לא חלה חובה כללית על פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע רישום לפורטל זה ללא מסירתם.

13. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.

14. קידום רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לפורטל הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע הרישום על ידי המזמין (לעניין זה ביצוע רישום משמעו מילוי טופסי הרישום ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועו כאשר הם מלאים ומדויקים).

15. הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. וביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. הרישום ייחשב כי התקבל ע"י קידום רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. קידום שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.

16. קידום תעשה שימוש בפרטים שתמסור במסגרת הרישום לאתר על מנת לשלוח לך עדכונים, פרסומים והצעות עבורך. באפשרותך להודיע בכל עת כי אין ברצונך להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה.

ג. ביצוע רישום

17. המזמין יבצע את הרישום בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים ואמצעי תשלום, הכל על-פי טופס הרישום.

18. לאחר ביצוע הרישום יוצג בפורטל אישור על ביצוע הרישום על ידי המזמין. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס הרישום.

19. בעת ביצוע רישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי.  מזמין אשר אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, ימסור פרטי התקשרות טלפונית בעמוד "צור קשר" ונציגי קידום ייצרו עמו קשר טלפוני לשם מסירת פרטי כרטיס האשראי בטלפון והשלמת הרישום.

20. עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תתבצע העסקה.

21. הרישום הינו חד פעמי לאתר, ומאפשר שימוש בכל אמצעי הלמידה והתרגול הזמינים באתר, לתקופה שאינה עולה על ארבעה (4) חודשים.

ה. הפורטל והשימוש בפורטל

22. הפורטל כולל את האזורים הבאים:

22.1. אזור לומדות, טיפים ודגשים להצלחה בנושאי הבחינה ותרגילי הכנה.

22.2. אזור תרגול נושאי.

22.3. מבחני הכנה מלאים.

22.4. ניתוח תוצאות.

22.5. מידע כללי על תהליך הגיוס והצו הראשון

23. קידום שומרת על זכותה להרחיב ו/או להוסיף על שירותי הפורטל ו/או לשנות ו/או לצמצם הכל בהתאם לשיקוליה המקצועיים. 

24. מובהר, כי כל תרגול ו/או מבחן ניתנים לביצוע פעם אחת בלבד. המשתמש לא יוכל לחזור ולבצע תרגול ו/או מבחן אליהם נכנס, בין אם השלים את התרגול ו/או המבחן ובין אם לאו.

25. מובהר, כי היצע התרגילים והמבחנים מוגבל, ובכמות המספיקה להכנה לקראת הצו הראשון ומומלץ לקיים את התרגול בפועל סמוך למועד הצו הראשון במשך כחודשיים.

26. סיום מלוא התרגולים והמבחנים טרם תום תקופת ההתקשרות המקסימלית, לא יקנה כל זכות החזר, ו/או ביטול ללקוח. 

ו. ביטול

27. המזמין רשאי לבטל עסקה, בתנאי שטרם בוצעה כניסה ראשונה של המשתמש לפורטל, בהתאם לתנאים הבאים:

27.1. תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה – ללא כל דמי ביטול.

27.2. תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, אך לא יותר מ- 45 יום ממועד ביצוע העסקה – בכפוף לתשלום 50 ₪ דמי ביטול.

27.3. לאחר המועד הנקוב בסעיף 27.2 ובכל מקרה בו בוצעה כניסה ראשונה לפורטל, לא ניתן לבטל את הרישום ו/או לקבל החזר כלשהו.

ז. אחריות ושיפוי

28. קידום משתמשת בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.

29. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. קידום לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.

30. כמו כן, קידום לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.

31. האחריות בגין אי קבלת הפרטים לכניסה לפורטל אשר נשלחו על ידי קידום בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המשתמש, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.

32. קידום לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רישום באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי כניסה למשתמש, אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.

33. המזמין יפצה וישפה את קידום בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ו/או המשתמש.

34. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני בפורטל ובחומרים המופיעים בו שייכות לקידום בלבד. הרישום לפורטל נועד לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי. אין לפרסם, לשכפל  או להעתיק תרגילים ו/או בחינות ו/או חומרי לימוד, או להעמידם או כל חלק מהם לרשות הציבור בכל דרך ו/או טכנולוגיה או לעשות בהם שימוש מסחרי אחר.

ח. פרטיות ומידע רגיש

35. קידום נוקטת אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המזמינים והמשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר.

36. פרט למידע פיננסי הנמסר בעת הרישום לפורטל, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמזמינים נדרשים להימנע מלמסור מידע שכזה.

37. בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י המזמנים ו/או משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו.

38. על אף האמור לעיל, קידום רשאית, בעצמה ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיה העסקיים לשלוח למזמינים באתר חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של קבוצת קידום, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיה עסקיים באמצעות דואר אלקטרוני, דיוור ישיר, SMS וכיוצא בזה. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו או ע"י יצירת קשר טלפוני. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך.

 

ט. טיפול בתקלות

39. בעל הפורטל ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות בפורטל בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל הפורטל לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל הפורטל לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן בפורטל ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

40. בעל הפורטל אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן בפורטל.

41. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל הפורטל רשאי להשבית את הפורטל באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהפורטל, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

י. כללי

42.  כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

43. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.

44. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.

45. בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על מוצרים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.

46. על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.